蒼天如圓蓋

蒼天如圓蓋,
陸地似棋局。
世人黑白分,
往來爭榮辱。
榮者自安安,
辱者定碌碌,
南陽有隱居。
高眠臥不足。

 

Thương thiên như viên cái

Thương thiên như viên cái,
Lục địa tự kỳ cục.
Thế nhân hắc bạch phân,
Vãng lai tranh vinh nhục.
Vinh giả tự an an,
Nhục giả định lục lục.
Nam Dương hữu ẩn cư,
Cao miên ngoạ bất túc.

 

Dịch nghĩa

Trời xanh như cái lọng tròn che trên đầu,
Đất đai như một cuộc cờ.
Người trên đời trắng đen phân biệt rõ ràng,
Kẻ tới người lui tranh nhau chuyện vinh nhục.
Người vinh thì vui vẻ,
Kẻ nhục thì buồn tủi.
(Chỉ riêng) ở Nam Dương có người ẩn cư,
Nằm kê cao gối ngủ không màng chi.


Bài thơ này được La Quán Trung chép trong Tam Quốc diễn nghĩa là của Gia Cát Lượng, khi ba anh em Lưu Bị cùng đoàn tuỳ tùng vừa tới trước gò Ngoạ Long, thấy xa xa có mấy người đang cày ruộng bên sườn núi, miệng hát nghêu ngao.

Khảo dị:
蒼天如圓蓋,
陸地如棋局。
世人黑白分,
往來爭榮辱。
貧者自安安,
富者自樂樂。
南陽有隱士,
高眠臥不足。

Thương thiên như viên cái,
Lục địa như kỳ cục.
Thế nhân hắc bạch phân,
Vãng lai tranh vinh nhục.
Phú giả tự an an,
Bần giả tự lạc lạc.
Nam Dương hữu ẩn ,
Cao miên ngoạ bất túc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Trời tròn như lọng che,
Đất xoay như cuộc cờ,
Tuồng đời đen trắng lẫn,
Tranh nhau vinh với nhục.
Kẻ vinh mặt vênh váo,
Người nhục thân chen chúc,
Người ẩn sĩ Nam Dương,
Nằm ngủ không nháy mắt.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Góp ý bản dịch

往來爭榮祿。
貧者自安安,
富者自樂樂。
南陽有隱土,
高眠臥不足。

Mà dịch là:

Tranh nhau vinh với nhục.
Kẻ vinh mặt vênh váo,
Người nhục thân chen chúc,
Người ẩn sĩ Nam Dương,
Nằm ngủ không nháy mắt.

Mình thấy dịch không ổn. Ở đây nghĩa nguyên văn là :

Qua lại tranh vinh lộc (ý là tranh công trạng và tiền bạc)
Người nghèo thì yên ổn
Người giàu thì vui vẻ
Nam Dương có ẩn sĩ
Nằm ngủ gối cao mãi không thôi

Hi vọng có cao nhân nào chỉ chính.

12.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Giời xanh như tán lọng tròn,
Đất kia chằn chặn như bàn cờ vuông.
Người đời đen trắng đôi phường,
Kẻ đi người lại tranh đường nhục vinh.
Kẻ vinh chỉ biết mình sung sướng,
Người nhục kia vất vưởng vất vơ…
Nam Dương có bậc ẩn cư,
Nằm co ngủ kỹ thờ ơ việc đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
74.86
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Mạo muội

Trời tròn như lọng tre.
Đất bày như thế cờ.
Thế gian người đen, trắng
Lại qua tranh vinh nhục
Người nghèo tự an nhàn
Người giàu ưa hưởng lạc
Kẻ ẩn sĩ Nam Dương
Kê cao gối ngủ kỹ.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Sửa lỗi

Kính gửi admin. Bài này theo tôi phần Hán văn nhầm một chữ. “Câu Nam Dương hữu ẩn thổ” theo tôi là “Nam Dương hữu ẩn sĩ”. Chữ sĩ và chữ thổ rất giống nhau, chỉ khác độ dài của nét gạch dưới nên dễ nhầm. Nếu là “ẩn thổ” thì không hợp nghĩa với câu cuối, là “ẩn sĩ” hợp lý hơn.

35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen Viet Phong

Trời xanh như tán lọng tròn
Sơn hà muôn dặm thu trong cuộc cờ
Cổ kim vinh nhục cơ đồ
Trường giang cuồn cuộn sóng xô anh hùng
Ẩn thời an phận giữ mình
Hiện thời sấm động chín tầng mây xanh
Nam Dương mấy nóc nhà tranh
Thềm xuân say giấc đâu hay bụi trần.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời xanh như cái lọng che,
Đất đai tướng sĩ ngựa xe cuộc cờ.
Người đời đen trắng rõ, mờ,
Kẻ lui người tới tranh khờ nhục vinh.
Người vinh vui vẻ hượm mình,
Tủi buồn kẻ nhục nhân tình xót xa.
Nam Dương ẩn sĩ có nhà,
Kê cao gối ngủ khề khà màng chi.

15.00
Trả lời