Giữa nhân trần nguy biến
Cám dỗ không từ con
Xin Ngài thương che chở
Soi sáng thần trí con.