Từ khi gầy võ kém màu tươi
Giấc mộng non Vu ruột rối bời
Chiếc gối phòng không tuôn lệ ngọc
Đêm thu dằng dặc chỉ riêng ai


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)