Ác vàng đã xế trước sa song
Lòng tựa mây bay thoảng giấc mòng
Muôn dặm xa xôi tin tức vắng
Thân này đâu chắc gặp tình chung


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)