Tần ngần nương triện luống thương tình
Khôn dẹp lòng quê, ngán nỗi mình
Quạnh quẽ sân không, xuân lại muộn
Yên hoa tan tác hết Thanh minh


Nguồn: Cổ thi trích dịch, Phan Mạnh Danh, Thanh Hoa thư xã, 1953
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)