Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thịnh Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Bạch (334 bài)
- Đỗ Phủ (1458 bài)
- Vương Duy (161 bài)
- Vương Xương Linh (65 bài)
- Mạnh Hạo Nhiên (41 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/10/2008 21:07 bởi hongha83
Giả Tăng 賈曾 không rõ năm sinh năm mất, tự không rõ, người Hà Nam (Lạc Dương). Năm 710 niên hiệu Vân Trung đời Đường Duệ Tông, ông được bổ làm Lại bộ Viên ngoại lang. Sau làm đến các chức Trung thư xá nhân, Gián nghị đại phu. Khi có lỗi bị biếm làm Thứ sử Dương Châu, cuối cùng được thăng Lễ bộ thị lang. Giả Tăng là cha của thi nhân Giả Chí 賈至. Thơ ông hiện còn 5 bài.

Nguồn: Đường Thi một thuở/ NXB Văn Hoá Thông Tin, 1999