Lúc lúc trên ao tùng tuyết sa
Đốt hương đèn lẻ khói bay ra
Nhớ ai lặng lẽ ngồi cùng đối
Sông Khúc bờ nam sư ở chùa.