Là trường ca bốn chương của Byron

 

Khúc thứ ba (1816) - Canto the third

 1. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (01)
  1
 2. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (02)
  1
 3. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (03)
  1
 4. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (04)
  1
 5. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (05)
  1
 6. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (06)
  1
 7. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (07)
  1
 8. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (08)
  1
 9. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (09)
  1
 10. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (10)
  1
 11. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (11)
  1
 12. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (12)
  1
 13. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (13)
  1
 14. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (14)
  1
 15. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (15)
  1
 16. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (16)
  1
 17. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (17)
  1
 18. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (18)
  1
 19. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (19)
  1
 20. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (20)
  1
 21. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (21)
  1
 22. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (22)
  1
 23. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (23)
  1
 24. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (24)
  1
 25. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (25)
  1
 26. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (26)
  1
 27. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (27)
  1
 28. Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (28)
  1