Con sông thời gian trong dòng chảy của mình
Mọi cơ nghiệp của con người đều cuóntrooi mất dạng
Và nhấn chìm trong vực sâu quên lãng
Cả mọi tộc người, cả vua chúa, cả đất nước đế vương
Và có còn lại chút gì chăng
Qua những âm thanh cây đàn lia và bộ kèn đồng
Thì được ngốn cả vào cái miệng của vĩnh cửu
Và không mất đi trong số phận của chung!


Nguồn: Thơ dịch và sáng tác (Tuyển chọn - 2020), Nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2020
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)