Xóm làng tiêu điều nghèo khó,
Thiên nhiên cằn cỗi xác xơ —
Vùng quê thân thương nhẫn nại,
Vùng quê của những người Nga!

Con mắt ngoại bang kiêu hãnh
Không thấy, không hiểu được đâu,
Mạch ngầm âm thầm toả sáng
Trong những vùng quê đói nghèo.

Chúa còng lưng mang gánh nặng,
Lầm lũi như một người trần,
Qua mọi miền quê nghèo khó,
Và rộng lòng ban phước lành.