Tất cả những gì tôi học được
Từ hy vọng và tình yêu xưa nay
Có thể gói trong một câu đơn giản:
Hãy cố sống qua từng ngày!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)