Như cột khói trên trời cao sáng trắng!-
Như cái bóng tường dưới chân không sao tóm gọn!..
"Ấy là cuộc đời chúng ta, - em bảo với tôi,-
Không phải cột khói chói chang trong ánh trăng soi,
Mà là cái bóng này lìa xa cột khói..."


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)