Nước mắt con người, ôi nước mắt con người,
Các ngươi chảy sớm mai và chiều tối...
Các ngươi chảy âm thầm, không ai thấy,
Chảy vô cùng, vô tận, chảy vô biên,-
Các ngươi chảy như những dòng nước mưa tuôn
Trong ngày thu âm thầm, trong đêm sâu khuya khoắt.


Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)