Hoa triêu nhan nở
Bên giếng vương dây gàu
Đành sang nhà bên, xin nước.