Năm chiếc tai - và không âm thanh nào bên trong!
Thế giới lặng câm…

Tôi lắng nghe bằng đôi tai hiếu kỳ
Năm lần ném dây câu về phía trước
Năm lần kéo lên không một con cá -
Tôi hỏi - không câu trả lời nào mắc vào lưới của tôi -

Tôi lắng nghe bằng tai của người tôi yêu