Làm đẹp nói đẹp chẳng sao.
Với tôi quên mới thật là ghét thôi;
Và tôi vẫn thấy em cười
Chia tay thôi thế cũng rồi chia tay.

Nói hay làm đẹp chẳng gì,
Dù vô vọng tôi nễ vì em thôi;
Khổ đau, lại thích với tôi
Rằng xin chịu đựng cũng vì em thôi.

Làm hay nói đẹp chẳng sao.
Vậy em nên hãy bỏ qua đừng nhìn,
Tôi mong, tử đạo chung tình,
Khóc cho em khóc cho mình thế thôi.

Nói hay làm đẹp chẳng gì.
Chỉ, em mới chữa sầu bi hồn này,
Tôi yêu em, nếu duy trì,
Chết xin nguyện chết bởi vì yêu em.