húng ta sống
dưới một tấm gương vĩ đại.
Con người là màu xanh!
Hosanna!(*)


* "Hosanna!" là lời ngợi ca Thượng Đế. Theo kinh Tân Ước, khi Ki-tô vào thành Jerusalem, đám đông hái những chiếc lá kè hai bên đường để vẫy chào và hô lên "Hosanna!". Xem "Luca" 19:29-44. (Chú thích của người dịch)
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé