Trong đêm lễ Halloween ấy
người chết xuống đến mộ của người sống
– họ bật sáng đèn néon

và họ đào bới qua đám cúc dây ăng ten
đến tận mái những ngôi mộ nhiều tầng
có hệ thống sưởi trung tâm.

Tiếp đó
họ đi vào thang máy
trở xuống công việc hàng ngày:
với cõi chết

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé