Nội dung, hình thức gắn cùng
Dáng bay là chính đặc trưng lửa hồng
Dáng thon, ngựa khoẻ bờm tung
Rền vang tiếng hý - lên đường hiên ngang

Mây đen vần vụ không gian
Báo trời đất biết sắp tràn cơn giông
Mắt người nảy giọt long lanh
Nghĩa là ẩn chứa bên trong vui buồn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)