Hãy bảo vệ tài nguyên đất, nước,
hãy biết yêu từng nhành cỏ  mong manh.
Hãy bảo vệ trong thiên nhiên muôn loài thú.
Hãy giết ngay mọi con thú trong chính mình.