Có thể là, ngày lại ngày dần trôi
Cuộc đời tôi càng thấy thêm đơn chiếc.

Có thể là, năm tiếp năm đi hết,
Tôi hiểu ra mình đã chết trên đời.

Có thể là, nhiều thế kỷ vụt trôi,
Người đời sau, về tôi, quên không biết.

Nhưng tôi ước: ngày lại ngày đi hết,
Sống bình yên, không xấu hổ, ăn năn.

Nhưng tôi mong: năm tiếp năm qua nhanh,
Không phải làm quân bài gian – hai mặt.

Và tôi ước: nhiều thế kỷ qua vùn vụt,
Không một ai đến nhổ toẹt mộ phần tôi.