Không hợp với các người
Là sầu khổ.
Không hợp với các người
Là ngừng lại.
Của các người là di sản,
Thấm đượm
Máu con tim của những người anh em
Ở các người
Là hành động sáng tạo
Trông đợi.

Nặng nề
Đè lên gáy
Là thời gian.
Hãy phá toang
Cho buổi mai trong sáng hơn
Những cánh cửa!

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé