Thân xác được cái chết thánh hóa vẫn một mực đương đầu
Với liên hiệp của bọn áp bức man rợ.
Định mệnh đã xóa các người đi bằng một cử chỉ thảm đạm.
Trên ngưỡng cửa, kẻ chuẩn bị những con đường trút hơi thở cuối cùng,
Nhưng trước mặt người cái chết nghiêng mình kính phục.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé