Đừng tin người da trắng nào
Giết người Do Thái đừng bao giờ làm
Hợp đồng không ký không làm
Thuê chi cái chốt chẳng ham làm gì
Đừng vào quân ngũ mà chi
Lấy nhiều vợ duyên cớ gì cũng không
Đừng cho tạp chí một dòng
Không bao giờ gãi vết phồng mề đay
Giấy thì đặt trên ghế hoài
Đừng tin gì cả không ngoài chiến tranh
Giữ thân thanh sạch thơm lành
Không nên cưới gái lầu xanh bao giờ
Tống tiền, thì nhớ đừng cho
Đừng đi đến luật đôi co bao giờ
Nhà xuất bản, hãy nghi ngờ
Đừng lên rơm để say mơ ngủ vùi
Bạn bè rồi cũng xa thôi
Bạn bè ai cũng nghỉ ngơi cuộc đời
Vậy, nên hãy sống thảnh thơi
Để rồi theo họ về trời thênh thang.