Tay trắng
Tóc đỏ
Mắt xanh

Đá trắng
Máu đỏ
Môi xanh

Xương trắng
Cát đỏ
Trời xanh


Nguồn: Và Việt Nam và, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)