Mặt yếu của tôi

Cảm giác
Rằng mình hơn người khác

Tôi khắc phục
Điều này
Và giờ đây
Tôi là người hoàn thiện

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)