Những kẻ
Muốn sống làm gương cho chúng ta

Coi cái chết
Dễ dàng biết mấy

Giá như họ
Chết trước làm gương cho chúng ta

Thì cuộc sống
Sẽ dễ dàng biết mấy


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)