Không thể có chuyện
Những người Mỹ
Khi thấy không cần thiết
Lại thiêu cháy các em bé Việt Nam

Không thể có chuyện
Những người Mỹ
Lại ủng hộ tướng Kỳ
Nếu như hắn đúng là tên vô lại

Họ ủng hộ tướng Kỳ thực sự
Vậy là y không thể xấu xa
Và điều y nói ra
Cũng không thể là những điều sai trái

Đích thực Kỳ nói rằng
Chính Hitler là tấm gương của hắn
Vậy điều đó có gì xấu xa đâu
Nếu Hitler được dựng làm gương sáng

Tuy nhiên, Hitler cũng đã giết trẻ con
Không phải ở Việt Nam, mà là ở gần hơn
Vậy tại sao người ta phải động lòng kia chứ
Nếu người Mỹ cũng đương làm chuyện đó?


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)