Một người hát
Vì sợ
Để chống lại nỗi sợ

Một người hát
Vì khổ
Để chống lại nỗi khổ

Một người hát
Vì thời gian
Để chống lại thời gian

Một người hát
Từ cát bụi
Để chống lại cát bụi

Một người hát
Về những quý danh
Đã biến tên người thành vô danh


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)