Một số người đã chết
Những người này
Được người ta cứu sống

Và chết dần chết mòn
Vì nợ sự biết ơn
Với kẻ cứu sống mình

Chết vì biết ơn
Hoặc
Chết vì vô ơn


Nguồn: Từ quê hương Mozart (tuyển thơ), Nhiều người dịch, NXB Lao động, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)