Từ Đà Nẵng
Năm ngày liền
Người ta đưa tin:
Thỉnh thoảng mới có vài tiếng súng

Ngày thứ sáu có tin:
Ở Đà Nẵng
Năm ngày qua trong các cuộc giao tranh
Đã có khoảng một ngàn người bị chết


Nguồn: Và Việt Nam và, NXB Văn học, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)