Giá cách đây hai tuần
Máy bay Mĩ
Đã ném xuống đồ chơi
Bây giờ mới ném bom

Thì hai con của tôi
Còn thêm được hai tuần
Có đôi chút đồ chơi
Nhờ lòng hào hiệp Mĩ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)