Dân Do Thái hai ngàn năm
Vì yêu Chúa phải nghiệt oan phận người
Chịu roi cùng ách trói đời
Lặng nhìn đế chế lên ngôi rồi tàn

Từ Nebo đến Babel
Người Do Thái đã thắng trên chiến trường
Thiêng liêng, hiến tế ngôi vương
Cho người khốn nạn bởi phường vô tâm.

Đức tin, không để lỗi lầm
Nhưng đành từ biệt trong lần nghiệt oan
Chúa Trời vẫn niệm tôn nhan
Để lòng tìm thấy khôn ngoan giữ đời.

Đã sai thì chẳng vinh quang!
Cúi đầu quỳ khấn, “Chúa toàn năng ơi!”