Vị ngọt của thói trộm cướp
Ngoài kẻ cắp chẳng ai hay
Thương hại tấm lòng thẳng ngay
Nỗi buồn thánh thiện của hắn


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)