Trái tim hỡi! Ta sẽ quên người ấy!
Bạn và tôi – xin hãy trọn đêm sâu!
Bạn thì quên hơi ấm chàng đã trao -
Còn tôi sẽ quên ánh đèn chiếu sáng!

Khi xong, hãy nguyện cầu cho tôi biết
Để tôi liền ngay lập tức bắt đầu!
Sự vội vàng! e khiến bạn rụt đầu
Chỉ làm tôi sẽ nhớ về người ấy!