Thân này em đã trao anh,
Chính anh tự biết phải thanh toán rồi.
Hợp đồng trang trọng cả đời
Đã cùng đồng thuận theo nơi cách này
Đừng làm giá trị tan bay,
Bởi em minh chứng việc này kém hơn
Người mua em còn nghi ngờ,
Tình riêng đây để dành cho hàng ngày

Phải nhìn tới việc khấu hao;
Nhưng, cho đến lúc người vào bán mua,
Hương vị, tận huyền thoại xưa
Hàng nguyên chất thật chẳng lừa dối đâu.

Ít ra, may rủi cùng nhau,
Phần nhiều ích lợi cùng trao cho đồng;
Nợ ngọt ngào, mỗi đêm đong,
Nợ chưa trả hết, lại vòng mỗi trưa.