Ta lớn lên tình yêu cũng chật
Như áo kia rồi cất trong rương
Đến triển lãm đồ cổ đem trưng
Như bộ cánh cụ cố xưa vẫn mặc


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)