Ta đâu có thời gian để hờn giận
Mộ phần kia sừng sững biết đâu ngờ
Vì trần thế, một ngày sẽ tuyệt tận
Không cho ta rửa hận được bao giờ

E không đủ thời gian mà yêu dấu
Vì nghìn đời thế sự thường gian nan
Tình trắc trở lẽ nào chưa hiểu thấu
Đủ cho ta ... yên dạ buổi quy hàng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)