Tất cả em mang đến hôm nay
Bên trái tim này là nó
Tim em, nó và đồng cỏ
Mênh mông có những bãi lầy
Anh đếm đi kẻo em quên
Ai đó cộng nên tổng số
Tim em, con ong, và nó
Cùng trên đồng cỏ chua me


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)