Tình yêu đến trước cuộc đời
Theo sau cái chết
Khởi đầu sáng thế
Biểu tượng đời trần


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)