Nếu nhớ lại là quên
Thì em đây không nhớ
Nếu quên là nhớ lại
Thì em đây sắp quên
Nếu nhớ nhung là vui
Xót thương là phấn chấn
Ngón tay vui cùng tận
Thu gom hết hôm nay!


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)