May mắn không phải ngẫu nhiên
Đó là triền miên lao khổ
Nụ cười đắt của vận may
Cũng phải cố công tìm kiếm
Cha đẻ của một mỏ vàng
Chính là đồng tiền xu cổ
Chúng ta vứt bỏ coi thường


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)