Em trốn trong bông hoa
Héo nơi bình anh cắm
Anh vô tình thông cảm
Em dường sắp cô đơn


Nguồn: Tuyển tập 100 bài thơ Emily Dickinson, Nguyễn Văn Trung tuyển chọn và dịch, NXB Thế giới, 2021
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)