Em đeo ngọc quý trên ngón tay --
Và rồi em đi ngủ cho say --
Có gió thoảng ru ngày ấm áp --
Em rằng “Sẽ giữ” mãi trên tay --

Thức dậy – trách hờn mấy ngón tay,
Vật quý thôi rồi đã tan bay --
Giờ đây, hồi tưởng về ngọc tím
Tất cả những gì em có đây –