Ngồi trên chiếc ghế vĩnh hằng,
Đồng bằng trải ra phía dưới,
Núi quan sát mọi thứ,
Núi điều tra khắp nơi.
Mùa màng khấn quanh chân núi,
Tựa trẻ con vây kín nhà vua:
Đêm ngày gọi núi bằng Ông,
Núi là Cụ Tổ của rạng đông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)