Đánh mất lòng tin của con người
Như rằng tài sản lỡ mất rồi --
Mà tài sản kia còn có được
Lòng tin không thể -- đáp đền thôi --

Cuộc sống trần gian vốn kế thừa --
Niềm tin -- chỉ có một lần -- đưa --
Huỷ đi điều lệ chân thành ấy --
Thì sống -- nghèo hèn mãi dây dưa --