Điều gì tuyệt nhất trên thế gian?
Tháng Sáu-hoa hồng, tháng Năm-sương;
Dạt dào gió nam, mưa chưa đến;
Thực tế, không tồi với bạn thương;
Niềm vui, không kết thúc vội vàng;
Đẹp, không trang điểm với điệu đàng
Chỉ do hồn em là giản dị;
Yêu, rồi, khi ấy, tình lại sang.
Điều gì tuyệt nhất trên thế gian?
—Cái gì mà nó tự tìm sang.