Giờ đây anh nằm (khắp xung quanh)
anh (chìm trong dịu vợi âm thanh
của mưa; và thường không nơi chốn)
bóng tối dịu dàng đón chào anh—

Giờ anh ngã xuống (nơi dốc đứng
hơn cả nhạc) thấy nắng trời là
(cuộc sống và ngày) vay: khi đó
đêm dành (nỗi chết với mưa sa

tặng cho; tuyết trắng đẹp làm sao)
giờ anh nằm xuống mộng đêm trào
chẳng anh hoặc em hay ai đó
để bắt đầu trong tưởng tượng cao)

một điều chi đó chẳng ai cầm.
giờ anh nằm xuống mộng vào Xuân