Nếu thấy hai người chưa muốn yêu nhau-
Họ an ủi: “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”!
Thì nói rằng, cứ kiên nhẫn rồi đến lúc yêu!
Nói như thế, liệu có không nghiêm túc?
Nếu kiên nhẫn, nghĩa là không được rút lui,
Vâng tất nhiên, có khi, có chuyện:
Rồi cũng yêu, nghĩa là, nín nhịn được đành yêu.