Tim anh là khoảng trời hè
Bốn mùa không đủ vỗ về trong năm
Và anh phải đón thêm phần
Nên cao quý quá em cần, anh yêu.
Em không có đức hạnh nhiều
khôn ngoan, khô lạnh em đều cũng không
Yêu anh chung thuỷ một lòng
Cho anh đôi vú ngọt dòng nhựa xuân.
Khi tình theo hạ phai tàn
Em đi, lặng lẽ xa ngàn dặm xa
Anh mời chim mới cùng hoa
Khi em trở lại, cũng là hè sang
Anh tìm ra dấu thời gian
Mùa hè anh đã miên man với người.